Powrót

Błąd medyczny, odszkodowanie


Działamy sprawnie i szybko. Solidnie przygotowujemy niezbędną dokumentację, dbamy o interes klienta. Dążymy do uzyskania maksymalnej kwoty zadośćuczynienia, odszkodowania czy renty. Ponadto współpracujemy z lekarzami i ekspertami w dziedzinie medycyny, którzy pomagają nam rzetelnie zanalizować konkretny przypadek, byśmy mogli opracować odpowiednią, skuteczną strategię działania.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Zadośćuczynienie za błąd lekarski, dochodzenie odszkodowania

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Błąd medyczny może zostać popełniony przez każdą osobę wykonującą zawód medyczny, a więc m. in. lekarza, stomatologa, położną, pielęgniarkę, instrumentariusza, ratownika medycznego, farmaceutę oraz innych członków personelu medycznego. Błąd w sztuce lekarskiej jest to zawinione (umyślne bądź nieumyślne) działanie lub zaniechanie, które powoduje szkodę pacjenta (poważny uszczerbek lub rozstrój zdrowia, zaburzenie czynności narządu albo śmierć) i jednocześnie narusza powszechne zasady wiedzy medycznej. Błędem medycznym może być: błąd organizacyjny polegający na nieodpowiedniej organizacji leczenia przez ośrodek medyczny, błąd diagnostyczny, czyli zaniechanie/niezlecenie wymaganych badań lub niewłaściwa interpretacja wyników, mylne rozpoznanie albo brak rozpoznania choroby, błąd terapeutyczny – dobór niewłaściwej (niewystarczającej lub zbyt silnej, inwazyjnej) metody leczenia lub leków oraz błąd wykonawczy – nieprawidłowa realizacja zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych (błędne przeprowadzenie procedury medycznej).

W jakich okolicznościach można uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski?

Błąd w sztuce lekarskiej jest podstawą do wystąpienia o rekompensatę z tytułu szkód poniesionych przez pacjenta. Poszkodowany ma w takim przypadku prawo do: odszkodowania (pokrywającego koszty wizyt lekarskich i dojazdów, leków, środków medycznych, niezbędnych badań, itp.), zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, renty na zwiększone potrzeby, renty z tytułu utraty zdolności do pracy.

Odpowiedzialność za błąd medyczny ponosi ten, kto się go dopuścił. Jednak często zdarza się, że osoba taka jest pracownikiem placówki służby zdrowia. Nierzadko wina leży po stronie kilku osób biorących udział w procesie leczenia a zatrudnionych w jednej przychodni czy szpitalu. W obu takich przypadkach odpowiedzialność za błąd w sztuce medycznej przechodzi na dany ośrodek i to od niego lub jego ubezpieczyciela należy dochodzić roszczeń.

Co ważne, poszkodowany przygotowując się do wystąpienia o odszkodowanie, powinien zgromadzić pełną dokumentację medyczną przeprowadzonego leczenia (a więc wyniki badań, karty pobytu w szpitalu itp.) oraz paragony, rachunki i faktury za leki, wizyty lekarskie, czyli wszelkie koszty poniesione z tytułu szkody.

Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy z Lublina, ale działamy na terenie całego kraju. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.

Odszkodowania i sprawy bankowe

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!